POLITYKA PRYWATNOŚCI PRICEWAY

W niniejszym Polityce wskazujemy, które dokładnie Państwa dane osobowe gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa Państwu przysługują.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w taki sposób aby w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w Państwa prywatność oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: z

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 („RODO”);

– Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami;

– Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z póź. zmianami.

Administrator Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Priceway Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 9/27, 02-705 Warszawa

kontakt mailowy – kontakt@priceway.pl

 

Dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Priceway

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych na adres siedziby ul. Czerniowiecka 9/27, 02-705 Warszawa lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: kontakt@priceway.pl

 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe

– z formularza kontaktowego zamieszczonego na naszym serwisie internetowym,

– z formularzy wypełnianych przez Państwa podczas wydarzeń publicznych np. podczas konferencji, spotkań,

– z korespondencji mailowej wysłanej na nasze firmowe maile.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

W przypadku pozyskania Państwa danych osobowych z formularza kontaktowego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych i handlowych – podstawą tego przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłącznie Państwa zgoda (uzyskana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zakres przetwarzanych Państwa danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Wypełniając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na korespondencję z nami, w zakresie współpracy w tym korespondencji w przedmiocie składania ofert handlowych drogą telefoniczną lub/i elektroniczną lub w innych celach związanych z działalnością naszej spółki.

W treści formularza prosimy Państwa o podanie: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej i/lub numer telefonu. W odpowiedzi otrzymują Państwo naszą ofertę inne informacje, o które Państwo poprosicie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej przez Państwa zgody.

Jeśli życzą sobie Państwo wcześniejszego usunięcia informacji, które przetwarzamy lub nie chcą Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych lub marketingowych, prosimy o wysłanie swojego sprzeciwu na adres mailowy kontakt@priceway.pl  lub dane adresowe wskazane powyżej.

Dane osobowe klientów w związku z zawarciem umowy i jej wykonywaniem

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem z nami umowy o współpracy, którą zawarli Państwo z nami tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W związku z zawarciem z Państwem umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. ust. 1 lit. c RODO oraz w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również w zakresie marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W zakresie przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego dane będą przetwarzane przez nas do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe kontrahentów, współpracowników Priceway

Przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz inne informacje przekazywane nam przez Państwa w relacjach biznesowych w celu i w ramach zawartych umów o współpracę. W zakresie wykonywania zobowiązań wynikających z tych umów może mieć miejsce udostępnianie, przesyłanie informacji handlowych, produktowych, marketingowych czy też komunikacji realizowanych zobowiązań przez strony. W ramach powyższych czynności pozyskujemy od Państwa takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, nr telefonu, adres e-mail.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umów, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem portali społecznościowych

Priceway posiada swój profil na portalu LinkedIn. Nasza współpraca z portalami społecznościowymi, na których prowadzimy nasze nasz profile oparta jest o warunki i zasady określone przez operatorów. Funkcję administratora Państwa danych osobowych pełni zarówno właściciel portalu jak i Priceway, prowadzący za pośrednictwem danego portalu swój profil. Jednakże należy zwrócić uwagę, że Priceway prowadzący profil sam jest użytkownikiem portalu i nie ma możliwości modyfikacji stosowanych przez portal warunków korzystania z portalu i zabezpieczeń, które są przez niego stosowane. Dlatego, by uzyskać pełną informację na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności danego portalu (więcej informacji na ten temat poniżej).

Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prowadzonych przez nas profili na tych portalach społecznościowych, w szczególności w celu reklamy, badania rynku, promocji. Na jej podstawie informujemy Państwa o podejmowanych przez nas działaniach, wydarzeniach, które Priceway organizuje.

Aktywność na profilach służy budowaniu i utrzymaniu z nami komunikacji poprzez obserwowanie profilu, komentarze, chaty, wiadomości, polubienia, reakcje na posty, udostępnienia itp.

Państwa dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a więc Państwa zgoda wyrażona w formie dorozumianej poprzez dołączenie do profilu Priceway na portalach społecznościowych.

Zgodnie z informacją pobraną ze strony internetowej LinkedIn https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=pl  usługi LinkedIn, które kontaktują wzajemnie profesjonalistów oraz umożliwiają im wykorzystanie szans ekonomicznych na całym świecie, wymagają przepływu danych pomiędzy Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi (USA). Dane osobowe są właściwie chronione podczas transferu poza UE; RODO nakazuje, aby tego typu transfery były oparte na określonych mechanizmach prawnych.

 

Komu Państwa dane osobowe mogą być przekazywane

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie w celu wykonania ciążących na nas obowiązków tj. naszym podwykonawcom, dostawcom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za obsługę informatyczną Priceway, obsługę księgową Priceway. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i na równi z nami są zobowiązane do ich ochrony.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terenie EOG, z zastrzeżeniem, że jedynie przetwarzania danych w ramach portali społecznościowych może się wiązać z przekazaniem Państwa danych osobowych do państw trzecich.

W przypadku potrzeby przekazania danych osobowych poza EOG, Priceway zastosuje takie instrumenty prawne i faktyczne, które zapewnią bezpieczeństwo i odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności podejmie wszelkie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności RODO oraz zasadami i wytycznymi określonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/138/665

Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Priceway

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych– na tej podstawie Priceway udziela każdej osobie, której dane przetwarza – informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane oraz o planowanym terminie usunięcia danych;

prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie przekazujemy osobie kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

prawo do sprostowania –zobowiązani jesteśmy jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

prawo do usunięcia danych – na tej podstawie dana osoba może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami usuwania danych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Priceway wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Priceway, jak również tego innego podmiotu;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Żądanie w przedmiocie skorzystania z powyższych praw mogą Państwo realizować w formie pisemnej na adres siedziby Priceway lub jej adres mailowy wskazany powyżej.

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.